نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک هم اندیشی طرح آموزش مهارت های اساسی زندگی سواد آموزی ناحیه دو

جلسه مشترک هم اندیشی طرح آموزش مهارت های اساسی زندگی سواد آموزی ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

در راستای همبستگی ،همگرایی وهمفکری وبا هدف تعامل افزایی بیشتر با حضور ملا نوری و زارع از زندان مرکزی ، خدیجه  کریمی از اداره سوادی آموزی ، کارگر زاده رابط سواد آموزی، جلسه ی هم اندیشی مشترک طرح آموزش مهارت های اساسی زندگی سواد آموزی ناحیه دودرمحل دفتر نهضت سوادآموزی برگزار شد. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظردرخصوص آموزش مهارت های اساسی زندگی به مدد جویان واجد شرایط زندان بین سه تا چهار مهارت به میزان 10 ساعت ودرخصوص  تشکیل حلقه های کتاب و کتابخوانی بحث وتصمیم گیری شد.گفتنی است این جلسه با هفت مصوبه همراه بود.