نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک شورای دبیران وانجمن اولیا مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول "حاج کاظم اویسی

جلسه مشترک شورای دبیران وانجمن اولیا مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول "حاج کاظم اویسی


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

بامشارکت اعضای انجمن اولیا ومربیان دبیرستان دخترانه دوره اول "حاج کاظم اویسی" وجمعی از دبیران جلسه ی هم اندیش ،همفکری وهمگرائی با" موضوع بررسی مسائل آموزشی دانش آموزان برگزارشد.دراین جلسه هریک از اعضا نقطه نظرات وتوصیه ها آموزشی درراستای پیشرفت تحصیلی وفعاالیت های آموزشی بیان کردند.