نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انجمن علمی مدیران نواحی یک و دو

جلسه انجمن علمی مدیران نواحی یک و دوباحضور مدیرکل ،معاون پژوهش برنامه ریزی آموزش وپرورش استان ، مدیران آموزش وپرورش و مسئولین انجمن های علمی مدیران  نواحی یک ودو، نشستی با محوریت ارتقاء وکیفیت بخشی به مسائل انجمن علمی مدیران مدارس تشکیل شد. دراین جلسه اهم مسائل ومشکلات  مدیران مدارس متوسطه دوره اول ودوم مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت ونظرات،پیشنهادات وتوصیه های تکمیلی  اعضای انجمن علمی مدیران تبیین شد.