نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید علیپور

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید علیپور


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت:

درراستای آشنائی دانش آموزان با آئین های سنتی شب یدا بوِیژه "قصه گوئی " بامشارکت دانش آموزان ومعلمین جشن یلدا در دبستان دخترانه  شهید علیپور برگزارشد.