نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید علیپور

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید علیپور


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت:

درراستای آشنائی دانش آموزان با آئین های سنتی شب یدا بوِیژه "قصه گوئی " بامشارکت دانش آموزان ومعلمین جشن یلدا در دبستان دخترانه  شهید علیپور برگزارشد.