نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شیر "دبستان حضرت ابوالفضل 2"

جشن شیر "دبستان حضرت ابوالفضل 2"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای فعالیت های فرهنگی "آئین جشن شیر بامشارکت منسجم دانش آموزان وپرسنل واجرای چندین ویِژه برنامه ی فرهنگی برگزارشد.