نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شیر "دبستان حضرت ابوالفضل 2"

جشن شیر "دبستان حضرت ابوالفضل 2"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای فعالیت های فرهنگی "آئین جشن شیر بامشارکت منسجم دانش آموزان وپرسنل واجرای چندین ویِژه برنامه ی فرهنگی برگزارشد.