نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف "دبستان پوشینه باف یک"

جشن تکلیف "دبستان پوشینه باف یک"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعا لیت های فرهنگی – تربیتی  وبا هدف تقویت آموزه های دینی آئین جشن تکلیف دانش آموزان "دبستان پوشینه باف یک" با اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی برگزارشد.