نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت

جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی روی داد:

با شرکت دانش آموزان به منظور ایجاد رقابت سالم وسازنده با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ، جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت برگزارودانش آموزان برتردر زمینه ی قرائت،حفظ  وترتیل مشخص شدند.