نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت

جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی روی داد:

با شرکت دانش آموزان به منظور ایجاد رقابت سالم وسازنده با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ، جشنواره قرآنی دبیرستان دوره اول فصاحت برگزارودانش آموزان برتردر زمینه ی قرائت،حفظ  وترتیل مشخص شدند.