نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ" دبستان دخترانه نوربخش"

جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ" دبستان دخترانه نوربخش"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تقویت وکیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی فرهنگی  ،فعالیت ها دست ساز وخلاقیت های آموزشی دانش آموزان  درقالب جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ در "دبستان دخترانه نوربخش" برگزار ومورد استقبال دانش آموزان و بازدیدکنندگان قرارگرفت.