نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه رسولیان

جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه رسولیاندرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی،جشنواره دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان پسرانه رسولیان با ارایه دست ساخته ها و ابتکارات دانش آموزان درقالب طرح های جابر وکرامت و... برگزارشد. گفتنی است این نمایشگاه مورد بازدید مسئولین ناحیه دو قرارگرفت.