نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست ساخته های دانش آموزان دبستان دخترانه "شهید علیپور"

جشنواره دست ساخته های دانش آموزان دبستان دخترانه "شهید علیپور"دانش آموزان دبستان دخترانه شهید علیپور  سلسله توانمندی های فردی وگروهی خود  را  درقالب جشنواره " دست های کوچک اندیشه های بزرگ " به نمایش گذاشتند.