نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمرین مانور زلزله در دبستان دختراه زکریای رازی

تمرین مانور زلزله در دبستان دختراه زکریای رازیدانش آموزان دبستان زکریای رازی با تمرین مانور زلزله با مهارت اطفاء حریق ، استفاده از کپسول آتش نشانی و پناه گیری و... آشنا شدند.