نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ی گروه مربیان همراه ناحیه دو دردبستان پسرانه حضرت مجتبی (ع)

تشکیل جلسه ی گروه مربیان همراه ناحیه دو دردبستان پسرانه حضرت مجتبی (ع)


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی  تربیتی  وتقویت تعامل  دوسویه، جلسه تيم23گروه مربيان همراه ناحيه 2يزدبامحوريت بصيرت واخلاق شناسي باسخنراني استادخسروي واستادمعنويت دردبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع)تشكيل گرديد درادامه جلسه ، زارع شاهي رئیس اداره امورتربیتی  اداره كل آموزش وپرورش  استان به اتفاق آقاي شيباني ازاین آموزشگاه بازديد ورهنمودهاي لازم راارائه نمودند.