نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ی هماهنگی کمیته ساماندهی نیروی انسانی

تشکیل جلسه ی هماهنگی کمیته ساماندهی نیروی انسانی


درراستای تمهید مقدمات چرخه آموزشی :

با هدف تمهید مقدمات آماده سازی چرخه آموزشی جهت سال تحصیلی 96-95 وتکوین برنامه ریزی‌های دقیق در حیطه‌های مختلف با تمرکز برساماندهی بهینه  نیروی انسانی  چلسه ی کمیته ساماندهی نیروی انسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو تشکیل شد.

دراین این جلسه که  مدیر ،معاونین آموزشی برنامه ریزی ودیگر اعضاء شرکت داشتند موضوع  بررسی راهکارهای ساماندهی، متناسب سازی و بهسازی نیروی انسانی و برنامه‌ها مورد بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری قرارگرفت.

گفتنی است این چلسه با چندین مصوبه همراه بود.