نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی طرح های چهارگانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو

برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی طرح های چهارگانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دوبه منظور تعمیق بخشی و آشنایی بیشتر با مصادیق و پیشگیری ازآسیب های اجتماعی مدارس با حضور مدرسین مجرب ورئیس ادا ره مراقبت دربرابر آسیب ها اجتماعی اداره کل آموزش وپرورش استان با مشارکت قریب به یک صدو ده نفر رابطین ومجریان مراقبت مدارس کارگاه آموزشی – توجیهی طرح های چهارگانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو درمحل مرکزآموزشی امام جعفرصادق برگزارشد.