نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی آموزگاران ناحیه دو

برگزاری کارگاه آموزشی آموزگاران ناحیه دوبه منظور تقویت مهارت های آموزشی و آشنایی بیشتر با متد نوین آموزشی ،بررسی مسائل ومفاهیم درسی با پیگیری معاون آموزشی وتکنولوژی  ناحیه دو  دوره آموزشی  بررسی کتب درسی پایه های اول تا ششم با شرکت قریب به 200آموزگار در دبستان دخترانه شهید مفتح برگزارشد. این کارگاه تا اسفندماه تداوم دارد.