نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نقاشی همگانی درهنرستان دخترانه ملک ثابت

برگزاری نقاشی همگانی درهنرستان دخترانه ملک ثابت


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی روی داد:

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باشرکت جمعی از هنرجویان آئین فرهنگی "نقاشی همگانی " درهنرستان دخترانه ملک ثابت برگزار وهنر جویان تصاویر زیبائی را خلق نمودند.