نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست توجیهی برنامه های برش منطقه ای و مدرسه ای

برگزاری نشست توجیهی برنامه های برش منطقه ای و مدرسه ایبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با عنایت به جایگاه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و لزوم برنامه محوری در فعالیتهای مرتبط با سند یادشده، با حضور دادآفرین رئیس اداره طرح و برنامه ریزی اداره کل متبوع، حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و جمعی از کارشناس مسئولین و کارشناسان این مدیریت، جلسه توجیهی آموزشی برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سال 98 در خصوص نحوه ابلاغ برش برنامه های منطقه ای و مدرسه ای به مدارس تشکیل شد.

در ابتدا حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ضمن خوش آمد گویی به میهمان این جلسه و مدعوین حاضر از همکاران خواست تا در اسرع وقت با تشکیل کارگروه های مختلف و تدوین نهایی، برنامه ها را در اختیار مدارس قرار دهند.

در ادامه دادآفرین رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل متبوع در خصوص نحوه اجرای برنامه های اجرایی مبتنی بر سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه و نحوه اجرای آن در سطح منطقه(برش منطقه ای) و در سطح مدرسه(برش مدرسه ای) به ارائه نکاتی پرداخت. وی در پایان خواستار تلاش برای اجرای حداکثری و مطلوب این طرح در سطح منطقه و مدرسه شد و همکاران را در خصوص اثرات و مزایای این طرح بر روی تعلیم و تربیت دانش آموزان مطّلع نمود.

گفتنی است بخشنامه طرح یاد شده که از برنامه های اداره کل متبوع و در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد پس از تدوین نهایی تا پایان مرداد ماه به مدارس ارسال می گردد.