نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» درناحیه دو

برگزاری مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» درناحیه دو


درسالروز جهانی مبارزه با بی سوادی صورت گرفت:

باهدف گسترش کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان دوره انتقال و خانواده ها ی آنان، همزمان با سراسر کشور در17شهریور سالروز جهانی مبارزه با بی سواد ی مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» با شرکت 40نفر از نوسوادان درناحیه دوبرگزارشد.

خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو ضمن بازدید از روندبرگزاری مسابقه کتابخوانی تصریح کرد :این اقدام فرهنگی- آموزشی با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران همزمان با سراسر کشوربرگزارگردیده است. گفتنی است محتوای مسابقه کتابی تحت عنوان" خانواده سلامت بوده که با موضوعا ت مصرف بهینه منابع آب و بهداشت و تندرستی تهیه شده، و در کلاس های دوره به سواد آموزان دوره انتقال آموزش داده می شد.گفتنی است مسئولینی ازمعاونت سوادآموزی استان نیزاز روندمسایقه کتابخوانی بازدید وازممتحنین قدردانی نمودند.