نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» درناحیه دو

برگزاری مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» درناحیه دو


درسالروز جهانی مبارزه با بی سوادی صورت گرفت:

باهدف گسترش کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان دوره انتقال و خانواده ها ی آنان، همزمان با سراسر کشور در17شهریور سالروز جهانی مبارزه با بی سواد ی مسابقه کتابخوانی« خانواده سلامت» با شرکت 40نفر از نوسوادان درناحیه دوبرگزارشد.

خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو ضمن بازدید از روندبرگزاری مسابقه کتابخوانی تصریح کرد :این اقدام فرهنگی- آموزشی با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران همزمان با سراسر کشوربرگزارگردیده است. گفتنی است محتوای مسابقه کتابی تحت عنوان" خانواده سلامت بوده که با موضوعا ت مصرف بهینه منابع آب و بهداشت و تندرستی تهیه شده، و در کلاس های دوره به سواد آموزان دوره انتقال آموزش داده می شد.گفتنی است مسئولینی ازمعاونت سوادآموزی استان نیزاز روندمسایقه کتابخوانی بازدید وازممتحنین قدردانی نمودند.