نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور زلزله و ایمنی برای هجدهمین سال در مدار س ناحیه دو دبیرستا ن های دخترانه (محمدرسوال الله و کرامت)

برگزاری مانور زلزله و ایمنی برای هجدهمین سال در مدار س ناحیه دو دبیرستا ن های دخترانه (محمدرسوال الله و کرامت)


با هدف ایجاد آمادگی بیشتر :

 با توجه به خطر بالای زلزله درگسل های ایران و اهمیت ارتقای آمادگی دانش آموزان برای مواجهه با اثرات زلزله همه ساله مانور سراسری زلزله و ایمنی با همکاری دستگاهای مرتبط  در مدارس برگزار می‌شود.

 امسال نیز این مانور با شعار محوری«مدرسه ایمن-جامعه تاب آور» و با مشارکت ادارات مختلف با هدف آشنایی دانش آموزان با زلزله و خطرات آن و کاهش خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ خودامدادی و دگر امدادی در دبیرستا ن های دخترانه (محمدرسوال الله و کرامت ) برگزار شد.

گفتنی است در زمان اجرای مانور مسئولینی از مدیریت باحضور درمدارس برنحوه اجرای مانور نظارت کردند.ضمنا ایجاد و ارتقای مهارت های فردی و جمعی دانش آموزان و واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله از دیگر اهداف برگزاری این مانور است.

                               دبیرستان کرامت