نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری طرح یزد شناسی در دبستان دخترانه حجاب

برگزاری طرح یزد شناسی در دبستان دخترانه حجاببا هدف آشنایی دانش آموزان با آداب ، رسوم و جاذبه های  تاریخی یزد ،دانش آموزان دبستان  دخترانه حجاب بابرگزاری طرح یزد شناسی آثار خود رادرقالب طرح ها و روزنامه دیواری به نمایش گذاشتند.