نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری صبحگاه انتظار دبستان پسرانه یاسین

برگزاری صبحگاه انتظار دبستان پسرانه یاسین


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

آآئین فرهنگی تربیتی ضبحگاه انتظار دبستان پسرانه یاسین برگزارشد.دراین مراسم که جمعی از گروه های همیار پرورشی فرهنگی نیزحضور داشتند از بخش های صبحگاه دانش آموزی بازدید وروند طرح ها وفعالیت های پرورشی فرهنگی این آموزشگاه را مورد بررسی قراردادندودرخصوص مسائل پرورشی تربیتی با معاون پرورشی فرهنگی دبستان یاسین تبادل نظر نمودند.