نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وهفتادمین جلسه شورای معاونین ناحیه دو

برگزاری دویست وهفتادمین جلسه شورای معاونین ناحیه دودرراستای همگرائی ،همسوئی وهمفکری در مسائل آموزشی فرهنگی ، دویست وهفتادمین جلسه شورای معاونین  آموزش وپرورش ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد. دراین جلسه درابتدا  " علی اصغر بی شمار"  دبیر جلسه مصوبات واقدامات جلسات گذشته را قرائت و سپس  درخصوص موضوعات جلسه بحث وتبادل نظر شد.  شایان ذکراست درادامه موضوع "بهبود کیفیت سوادآموزی دردستورکارقرارگرفت  و "خدیجه کریمی " رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو گزارش اجمالی از اهم فعالیت های سالیانه سوادآموزی ارائه نمود. لازم به ذکراست درپایان اززحمات اعضای کمیته بهبود کیفیت سوادآموزی بااهدای لوح سپاس قدردانی شد