نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وشصت وپنجمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دو

برگزاری دویست وشصت وپنجمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای همگرائی ،هم افزائی وهمسوئی بیشتر در بررسی مسائل آموزشی وپرورشی باحضور مدیرآموزش وپرورش ومعاونین ،دویست وشصت وپنجمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه درابتدا مصوبات جلسه ی گذشته قرائت ودرادامه "حسین کهدوئی "معاون آموزش متوسطه گزارشی تفصیلی از اهم طرح وبرنامه ها وفعالیت های آموزشی درسال جاری راتشریح ودرپایان نمایندگان شوراهای دانش آموزی ناحیه دو اهم نقطه نظرات ومسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی و.. را بیان نمودند.بیان نقطه نظرات وتوصیه های تکمیلی توسط دیگر اعضای ازدیگر برنامه ی این جلسه بود.