نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وشصتمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دو

برگزاری دویست وشصتمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف همگرایی ،هم اندیشی وهمسوئی درراستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی وفرهنگی باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو،معاونین آموزش ابتدایی ،پرورش فرهنگی ،توسعه پشتیبانی وبرنامه ریزی پژوهش ودیگر کارشناسان عضو "دویست وشصتمین جلسه ی شورای معاونین ناحیه دو"درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه 2ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول وباآرزوی موفقیت درتمامی کارها از زحمات مسئولین صمیمانه تقدیروتشکر نمودوبرهم اندیشی ،همفکری  ونظارت مستمر جهت تقویت امورتاکید نمود.

درابتدای جلسه "بی شمارکارشناس مسئول ارزیابی وعملکرد ناحیه دبیرجلسه" گزارش از مصوبات جلسه ی قبل  وروند پیگیری ارایه نمود.

 درادامه  "علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه" بتفضیل گزارشی از اهم برنامه ها ،طرح ها ی حوزه آموزش ابتدایی با رویکردکیفیت بخشی وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی بیان کرد.وی طرح های "جابر،انسداد مبادی بیسوادی ،طرح تعالی ،تدبیر،مغز محور،، یزد شناسی ،دست های کوچک واندیشه ای بزرگ،فرشته کتابخوان " طرح عملکرد ی آموزگاران  ودر محضر قرآن و... رااز مهمترین طرح ها برشمرد. شایان ذکراست ناحیه دو یزد درزمینه اجرا وعملیاتی نمودن طرح ها ی ابتدایی درسطح استان سرآمداست.