نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدباشرکت فرماندار شهرستان یزدودیگر اعضا دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد باموضوعات "طرح ملی المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای وگرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش " درمحل سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو برگزارشد.

دراین جلسه "ارجمندی " دبیرجلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد مصوبات جلسه ی گذشته شورا  ارایه  وگزارشی از پیگیری های انجام یافته رابیان نمود.درادامه درزمینه ی دستورکار جلسه گزارش تفصیلی توسط مسئولان مربوطه تشریح ودیگر اعضا نیزنقطه نظرات وپیشنهادات تکمیلی را بیان نمودند.

درپایان "سالاری " فرماندارشهرستان یزد ضمن تشکر از ابراز نقطه نظرات اعضا به جمع بندی نظرات جلسه پرداخت وبرهمگرایی ،همسوئی  اعضا وحصول نتیجه گیری بهتر درمحقق شدن تصمیمات شورای آموزش وپرورش تاکید نمود.