نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدباحضور فرماندار،معاون فرماندارودیگر اعضای شورا دویست وسی ودومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزددرمحل سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو تشکیل شد.

دراین جلسه پس ازتلاوت آیات کلام وحی موضوع "گرامیداشت هفته سوادآموزی وارائه راه کارهای باسوادی صدرصدی اولیا دانش آموزان دردستور کارقرارگرفت.

منصورارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودبیرجلسه ی شورا ضمن تبریک اعیادربیع الاول وتشکر از حضور تمامی اعضا برهمگرایی ،همسوئی وجمع بندی نظرات وپیشنهادات کاربردی تاکیدنمود.

درادامه هریک از اعضا نقطه نظرات وتوصیه ها وپیشنهادات نظری وعملی رابیان کردند.  همچنین "سالاری " فرماندارشهرستان یزدبربسیج همگانی جهت ریشه کنی کامل بیسوادی درشهرستان یزد اشاره وخواستارمشارکت تمامی دستگاه های متولی ومرتبط با سوادآموزی جهت پیشبرد اهداف سوادآموزی شد.وی رشد باسوادی را مطلوب توصیف کردوبرهمراهی وهمگامی  همگان دراین راستا تاکیدنمود.

شایان ذکراست درحاشیه این جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان  ضمن تشکر از حضور اعضا بتفضیل گزارشی ازاجرای طرح ها و فعالیت های انجام یافته سوادآموزی استان را بیان وازهمراهی وتلاش آموزش وپرورش ودیگرنهادها قدردانی نمود.

گفتنی است  استان یزد دربحث باسوادی اولیا سرآمد استان های کشوراست وازمیانگین رشدکشوری قریب به سه درصد جلوتراست.