نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه ستاد پروژه مهرمدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو

برگزاری دومین جلسه ستاد پروژه مهرمدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو


در راستای تمهیدمقدمات شروع سال تحصیلی 96- 95صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد درراستای اهداف پروزه مهر 95با حضور برخی اعضاء، دومین جلسه ستاد پروژه مهرمدیریت آموزش و پرورش ناحیه دودرمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش این ناحیه تشکیل شد.

دراین جلسه حمید اسماعیلی معاون توسعه وپشتیبانی وقائم مقام ستاد پروژه ناحیه دوضمن تقدیر وتشکر از حضوربه موقع اعضا برمدیریت وبرنامه ریزی جهت عملیاتی ساختن برنامه های پروژه مهر تاکید و ساماندهی نیروهای انسانی و فضاهای فیزیکی، تعمیرات و تجهیزات فضاهای فیزیکی، ثبت نام دانش آموزان، سازماندهی همکاران و.. را ازعمده ترین برنامه ها وفعالیت های ستاد ذکر کرد. درادامه جلسه حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه ودبیرجلسه ستاد پروژه مهر95ناحیه گزارش تفضیلی مصوبات جلسه ی قبل ارایه وبا اشاره به اطلاع رسانی ومستند سازی فعالیت ها ،تشکیل جلسات مستمر وهدفمند کارگروه های پنجگانه ستاد پروژه مهررا خواستارشد.

لازم به ذکر است که درحاشیه جلسه ، ابلاغ مسئولین کمیته های پنج گانه ستاد پروژه مهر تحویل و نسبت به برگزاری برنامه و فعالیتها اقدامات لازم  انجام گرفت. پایان بخش این جلسه بیان نقطه نظرات ،پیشنهادات وتوصیه های اعضاء وجمعی بندی درقالب  چندین مصوبه بود.