نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای معاونین نواحی یک ودو

برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای معاونین نواحی یک ودوباهدف همگرایی ، همسوئی وتعمیق بخشی به مسائل آموزش وپرورش وحل وفصل مشکلات جلسه ی هم اندیشی شورای معاونین نواحی یک و دو باحضورمدیران کل آموزش وپرورش ،نوسازی ومسئولین ارشد اداره کل آموزش وپرورش  برگزارشد. دراین جلسه اهم مسائل و مشکلات مورد تبادل نظر قرارگرفت واعضا توصیه وپیشنهادات خود را بیان نمودند.