نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای دبیران هنرستان شهدای جنوب

برگزاری جلسه ی شورای دبیران هنرستان شهدای جنوببه منظور تقویت فعالیت های آموزشی وفرهنگی و تعمیق بخشی به مسائل آموزشی ،مدیرآموزش وپرورش با همراهی کارشناس مسئول کاردانش وفنی حرفه ای ناحیه دو در جلسه ی هم اندیشی شورای دبیران هنرستان شهدای جنوب شرکت نمود وبه بررسی مسائل ومشکلات دیبران پرادخت.