نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی اعضای ستاد برگزاری امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه ی اعضای ستاد برگزاری امتحانات آموزش و پرورش ناحیه دو یزددر این جلسه، مطالبی پیرامون امتحانات نوبت شهریورماه دانش آموزان سه مقطع مطرح و تصمیماتی جهت برگزاری هرچه بهتر این امتحانات اتّخاذ گردید.

لازم به یادآموری است: امتحانات نهایی پایه ی دوازدهم در این نوبت در حوزه های دبیرستان مشکوه  و رسولیان و نیز هنرستانهای محمدطاهری و شهید چمران برگزار می گردند.