نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته هم اندیشی و فنی مربیان پیشتاز مدارس ناحیه دو یزد

برگزاری جلسه کمیته هم اندیشی و فنی مربیان پیشتاز مدارس ناحیه دو یزد
 به گفته ی ابوالفضل حسن زاده، کارشناس مسئول فعالیت های دانش آموزی و فوق برنامه آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه فعالیت های پیشتازان از ابتدای سال تحصیلی جاری بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین  پیرامون چینش ساختاری مربیان پیشتاز تبیین و توجییه لازم صورت گرفت.