نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک شورای معاونین نواحی یک ودو

برگزاری جلسه مشترک شورای معاونین نواحی یک ودوبه منظور تبادل تجربیات ، و استفاده بهینه از ظرفیت ها، جلسه ی همگرایی و همسوئی  مشترک شورای معاونین نواحی یک و دو برگزارشد. دراین جلسه در خصوص مسائل کلی آموزشی  و پرورشی فرهنگی و دیگر مسائل جاری بحث وتبادل نظر شد. گفتنی معاونین تربیت بدنی و پرورشی  فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان  دراین جلسه حضور داشتند و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.