نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان

برگزاری جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزانجلسه ستاد نظارت برثبت نام دانش آموزان  سال تحصیلی 97- 96 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ، با حضور اعضاء درراستای برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و برورش برگزارگردید.

 "منصورارجمندی " مدیر آموزش وپرورش  ناحیه دو با اشاره به دغدغه اولیا در موضوع ثبت نام دانش آموزان خواستاررعایت چارچوب قوانین ،مقررات مربوطه  وشرایط مناسبی دراین موضوع شد.

در ادامه " بی شمار کارشناس ارزیابی عملکرد" به مفادی دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان در سال جدید اشاره وازاعضا خواست دراین مورد دقت نظر ونظارت بیشتر اعمال شودوبا هماهنگی وهمسوئی بیشتر مسائل ومشکلات حل وفصل گردد.شایان ذکراست درپایان اعضا دیدگاه ونظرات وتوصیه های نکمیلی را بیان نمودند.