نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه انجمن دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم

برگزاری جلسه انجمن دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دومدرراستای فعالیت های فرهنگی – آموزشی باحضور مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس استان جلسه انجمن دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم تشکیل شد.دراین جلسه موضوع تکمیل ساختمان چند منظوره این آموزشگاه دردستورکارقرارگرفت ودرادامه شرکت کنندگان از قرائت خانه دانش آموزشی بازدید نمودند.