نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی"دبیرستان پسرانه دوره دوم سید محمدحسینی

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی"دبیرستان پسرانه دوره دوم سید محمدحسینی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2یزددر راستای تقویت مسائل فرهنگی اجتماعی ،باسخنرانی دکتر"صباغ زادگان رئیس اداره بهزبیستی وحضور معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری شهرستان یزد وهراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه 2 جلسه آسیب های اجتماعی در محل "دبیرستان پسرانه دوره دوم سید محمدحسینی" برگزارشد. دراین جلسه دکتر صباغ ادگان ضمن اشاره  به آثار وتبعات منفی ناهنجارهای مهم اجتماعی دانش آموزان ، آنان  به هوشیاری بیشتر،همگرا با والدین ودوستان ایده ال واجتناب درموانست با افراد ناباب توصیه نمود.