نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان دبستان رحمانی زاد

برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان دبستان رحمانی زاددرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی انتخابات اعضای انجمن اولیا ومربیان دبستان رحمانی زاد برگزارو اعضای اصلی جهت سال تحصیلی جاری مشخص شدند. دراین جلسه اهم وظایف و اهمیت جلسات انجمن اولیا تبیین شد.