نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ی فرهنگی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی هنرستان دکتر طاهری

برنامه ی فرهنگی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی هنرستان دکتر طاهریباحضور مسئولان ارشد استان درراستای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ویژه برنامه های متنوعی درقالب برگزاری نمایشگاه عکس وپوستر،کارگاه آموزشی تخصصی ومشاوره ای با موضوعات آسیب های فضای مجازی، ماهواره ، اعتیاد ودیگرهنجارهای اجتماعی  درهنرستان دکتر طاهری برگزاروکارشناسان مجرب وخبره درزمینه های مختلف اگاهی بخشی نمودند.