نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی انتخابات شوراهای دانش آموزی درمدارس هنرستان یاوری و حضرت مریم

برنامه های فرهنگی انتخابات شوراهای دانش آموزی درمدارس هنرستان یاوری و حضرت مریم


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

هنرستان یاوری

مدرسه حضرت مریم