نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشایی سالن ورزشی مدرّس

بازگشایی سالن ورزشی مدرّس 

بازگشایی سالن ورزشی مدرّس با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به روایت تصویر