نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازهم کاری نو در دبستان هشتم شهریور، اینبار برگزاری مسابقه ی حفظ سوره ی فجر و اهدای جایزه به دانش آموزانی که این سوره را حفظ بوده اند، در ایام ا... دهه ی فجر

بازهم کاری نو در دبستان هشتم شهریور، اینبار برگزاری مسابقه ی حفظ سوره ی فجر و اهدای جایزه به دانش آموزانی که این سوره را حفظ بوده اند، در ایام ا... دهه ی فجر


گزارش تصویری