نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده وزرات از واحد سنجش وارزشیابی ناحیه دو

بازدید نماینده وزرات از واحد سنجش وارزشیابی ناحیه دونماینده تام الاختیار وزرات آموزش وپرورش در امور سنجش وارزشیابی امروز از واحد سنجش وارزشیابی ناحیه دو بازدید نمود.دراین بازدید صورتجلسات ،فرم های مربوطه وبرنامه های امتحانات نوبت دوم وبازدید ازحوزه ها و... مورد بازبینی قرارگرفت.