نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون سوادآموزی استان از مدارس متوسطه پسرانه وزیری و جیحون

بازدید معاون سوادآموزی استان از مدارس متوسطه پسرانه وزیری و جیحون


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای اهداف آموزشی فرهنگی وتعمیق بخشی به مسائل سوادآموزی صبح امروز"مرآت امین الرعایا " معاون سواد آموزی  "حسن حاضری رئیس اداره سنجش وامتحانات سوادآموزی" استان و"منصور ارجمندی  مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد "ازمدارس پسرانه متوسطه وزیری و جیحون بامحوریت پیگیری باسوادی اولیا دانش آموزان بازدید نمودندو اهم فعالیت ها واقدامات انجام شده را مورد نقد وبررسی قراردادند.