نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو از مدارس برکت،پانزده خردادومیثم

بازدید معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو از مدارس برکت،پانزده خردادومیثمبه منظور کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی  "علی زارع  معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو " با همراهی  کارشناس تکنولوژی  آموزشی و اعضای تیم ناظرین افتخاری ابتدائی از مدارس برکت،پانزده خردادومیثم بازدید نمودند. دراین برنامه بازدیدکنندگان از کلاس درس ، آزمایشگاه و.. بازدید واهم مسائل آموزشی را مورد بازبینی وبررسی قراردادند.