نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی از مدارس رحمانی زاد، احمد وشهید اندرزگو

بازدید معاون آموزش ابتدایی از مدارس رحمانی زاد، احمد وشهید اندرزگو


درراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزشی صورت گرفت :

درراستای کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزش ابتدائی ،بررسی طرح ها وبرنامه های حوزه ابتدائی در مدارس، معاون آموزش ابتدائی با همراهی کارشناس مسئول آموزش ابتدائی ناحیه دو واعضای تیم ناظرین افتخاری مدیریت  از مدارس رحمانی زاد، احمد وشهید اندرزگو بازدید و ضمن بررسی مسائل آموزشی  اهم فعالیت ها وبرنامه ها وطرح های ابتکاری مدارس را مورد بازبینی قراردادند. درپایان این  بازدید "علی زارع" معاون آموزش ابتدائی با مدیران مدارس دز خصوص پیشرفت تحصیلی وطرح ها وبرنامه ها تبادل نظر نمود.