نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونین فن آوری از کارخانه پیشگامان عصر ارتباطات

بازدید معاونین فن آوری از کارخانه پیشگامان عصر ارتباطاتبا هدف آشنایی بیشتر با اهداف وبرنامه ها  ، نوع آوری ها و تولیدات بروز کارخانه پیشگامان عصر ارتبا طا ت یزد جمعی از معاونین فن آوری ناحیه دو باحضور مدیر آموزش وپرورش این مدیریت درجلسه ی هم اندیشی کارخانه  پیشگانان عصر ارتباطات شرکت نمودند. ارتقای سطع علمی  فن آوری وتبادل تجربیات ازاهداف این بازدید بود.