نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان راهنمای شهرستان ابرکوه از گروه های تشکیلات دانش آموزی ناحیه دو

بازدید مربیان راهنمای شهرستان ابرکوه از گروه های تشکیلات دانش آموزی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تبادل تجرببات متقابل و ارتقای مهارت های نوین  ،مربیان راهنمای تشکلات دانش آموزی "فرزانگان " شهرستان ابرکوه باحضور در"دبیرستان مهدیه " فعالیت های تربیتی فرهنگی گروه فرزانگان این دبیرستان را مورد بررسی وبازبینی قراردادند.