نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش وپرورش استان از ستاد اسکان ناحیه دو

بازدید مدیر کل آموزش وپرورش استان از ستاد اسکان ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی پایگاه  اسکان نوروزی ناحیه دو ، "دکتر دانا فر مدیرکل آموزش وپرورش " با همراهی " دهقان " معاون توسعه وپشتیبانی " استان از نحوه ارایه خدمات پایگاه  اسکان نوروزی ناحیه دو بازدید نمودند.