نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی از هنرستان اکبر زاده

بازدید مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی از هنرستان اکبر زاده"خانم دکتر قوچانی " مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از هنرستان اکبر زاده محمد آباد بازدید نمود. دراین برنامه ضمن بازدید "خانم دکتر قوچانی " از فعالیت های هنرجویان هنرستان کشاورزی اکبرزاده با حضور درجمع آنان به بیان نقش مهم وحیاتی کشاورزی درتوسعه پایدار کشور مان به استفاده از علوم روز وتکنولوژی های جدید درازایش بهره روی وهمچنین استفاده بهینه از امکانات آب وخاک ومنابع طبیعی تاکید نمود.