نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش وپرورش ناحیه از دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل

بازدید مدیر آموزش وپرورش ناحیه از دبستان دخترانه حضرت ابوالفضلباهدف تکمیل فعالیت های  آموزشی فرهنگی مدیر آموزش وپرورش با همراهی مسئولین حراست وسنجش ارزشیابی ناحیه دو ازکلاس اوقات فراغت  دانش آموزان دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل بازدید نمودند.