نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل دفترآموزش‌های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش ازهنرستان کاردانش حاج محمدمهدی یاوری

بازدید مدیرکل دفترآموزش‌های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش ازهنرستان کاردانش حاج محمدمهدی یاوریبه گزارش روابط عمومی  واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش  ناحیه دو یزد، سیدمصطفی آذرکیش مدیرکل دفترآموزش‌های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش به منظور بررسی مسائل ومشکلات آموزشی شاحه ی کاردانش با همراهی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر کارشناسان حوزه کاردانش ازهنرستان کار دانش حاج محمدمهدی یاوری بازدید نمود.

مدیرکل دفترآموزش‌های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش درادامه از کارگاه آموزشی مهارت ورزی هنرجویان هنرستان یاوری بازدید بعمل آورد ودرخصوص چالش ها ومشکلات کارگاه ها ی آموزشی  تبادل نظر نمود.سیدمصطفی آذرکیش درپایان  مسئولین متولی را به فرهنگ‌سازی وتشویق دانش آموزان  برای ورود به هنرستان‌ها با رویکرد اشتتغال زائی و ورود به بازارکار توصیه نمود.